گروه های علمی
  • گروه مطالعات فقهی ـ حقوقی
  • گروه مطالعات فرهنگ و سبک زندگی
  • گروه مطالعات اجتماعی
  • گروه مطالعات سیاسی
  • گروه سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی
  • گروه توسعه مدیریت و راهبری
  • گروه اقتصاد اسلامی
  • گروه تحول علوم انسانی
  • گروه رسانه و هنر